Poništava se postupak nabave

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, naručitelja KFK d.o.o, Dugoselska 5a, 10370 Rugvica, Hrvatska, OIB: 01385778914, predmet nabave: NABAVA KRANOVA I DIZALICA temeljem zaključka Odbora za pregled i ocjenu ponuda danog u Zapisniku sa sastanka za pregled i ocjenu ponuda od dana 10.05.2017. godine, obzirom da nije pristigla nijedna ponuda, poništava se postupak nabave.

Više informacija u sljedećem dokumentu:

Odluka o poništenju